Schadevergoeding na ingevorderd rijbewijs

Wanneer het rijbewijs door de politie ten onrechte is ingevorderd, hebt u recht op schadevergoeding. In artikel 164 lid 9 WVW biedt hiervoor een grondslag. Artikel 164 lid 9 WVW bepaalt namelijk:

“Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging, doch op grond van een feit waarvoor de toepassing van het eerste of vierde lid niet is toegelaten, kan de rechter op verzoek van de gewezen verdachte hem een vergoeding ten laste van de Staat toekennen voor de schade die hij ten gevolge van die toepassing heeft geleden.”

De schadevergoeding kan o.a. bestaan uit inkomstenschade, gemaakte kosten voor bijvoorbeeld taxikosten, en een vergoeding van immateriele schade (smartengeld).

Immateriele schadevergoeding

Dat u ook recht hebt op vergoeding van immateriele schade volgt uit de laatste zin van artikel 164 lid 9 WVW:

“Onder schade is begrepen het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat”

Het is altijd lastig om vervolgens om te bepalen welk bedrag aan schadevergoeding redelijk is. In de rechtspraak zien we steeds vaker dat rechters een bedrag van € 10,00 per dag dat het rijbewijs is ingehouden toekennen.

Rechtbank Noord-Holland, 10 april 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:3033
In een dergelijk geval kan de rechter op grond van artikel 164 lid 9 Wegenverkeerswet 1994 op verzoek van de gewezen verdachte hem ook een vergoeding ten laste van de Staat toekennen voor de schade die hij ten gevolge van de inhouding van zijn rijbewijs heeft geleden. Onder schade is begrepen het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat. De artikelen 89, derde tot en met zesde lid, 90, 91 en 93 van het Wetboek van Strafvordering zijn hierop van overeenkomstige toepassing.
De rechtbank acht in dit geval gronden aanwezig die de toekenning van een vergoeding voor de kosten van een raadsman rechtvaardigen.
Ook zal een forfaitaire vergoeding worden toegekend voor iedere dag dat het rijbewijs van betrokkene ingevorderd is geweest. De rechtbank zal deze forfaitaire vergoeding vaststellen op het al geruime tijd gebruikelijke en verzochte bedrag van € 10,– per dag (GHSHE:2008:BC5430).

LJN: BN2961, Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 30 juli 2010
“De rechter acht het redelijk en billijk om verzoeker de standaardvergoeding van een bedrag van € 10,– per dag, derhalve een bedrag van € 440,– (zijnde 44 x € 10,–) toe te kennen voor de ten gevolge van de invordering en inhouding van het rijbewijs geleden immateriële en moeilijk te specificeren zakelijke schade. De rechter acht geen bijzondere omstandigheden aanwezig om over te gaan tot toekenning van een hogere vergoeding dan voornoemde standaardvergoeding.”

Geen schadevergoeding bij gegrond verklaard klaagschrift

Het is echter niet zo dat u ook recht hebt op schadevergoeding bij een gegrond verklaard klaagschrift waarbij de rechter de teruggave van het rijbewijs heeft gelast. Dit is nog eens uitdrukkelijk door de Hoge Raad bepaald in zijn uitspraak van 22 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2757.

< Terug naar Meer informatie rijbewijs ingevorderd
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden